KONSTELACE TRAUMATU

Metoda

Od rodinných konstelací ke konstelacím traumatu

 

Rodinné konstelace pomáhají najít odpovídající místo jedince v rámci vztahového systému rodiny. Odvozeně od tohoto modelu to může být stejně tak dobře místo v partnerství nebo hiearchické struktuře firmy apod. Ve svém hlavním a původním směru se zaměřují na znovunastolení řádu v rodinném systému. Tento řád se tak má stát zdrojem síly a psychické stability jedince a umožňovat jeho zakotvení a fungování v životě.

Jestliže jsou ale v rodinném systému závažná traumata, tak se pokusy o nalezení vnitřní rovnováhy a síly pomocí „znovunastolení“ řádu v tomto rodinném systému, ne zřídka míjejí účinkem. Rodinný systém se závažnými traumaty, které od základu naruší vazby, pak již není zdrojem síly a stability jedince, ale naopak se stává zdrojem dalších traumatizací a destability jedince.

Pocity nepochopitelné bezmoci, selhání, lítosti a smutku, ochromujícího strachu, citový odstup, nedostupnost až strnulost, blíže neidentifikovatelné somatické potíže a bolesti, vleklé depresivní stavy, závislost na blízkých, stejně tak jako závislosti jiného druhu (např. závislost na nezávislosti), pocit nedostatku peněz, životního prostoru, pozornosti, nebo naopak pocit emočního zaplavení ze strany druhých, neschopnost stanovit si své hranice, opakující se vzorce chování které nás brzdí, omezují a mnohdy působí i destruktivně, které ovšem nejsme schopni vědomě změnit, mnohá nevysvětlitelná nutkání. Všechny tyto projevy se mohou promítat plošně do našeho života, tj.: partnerských i pracovních vztahů, do vztahů k našim dětem, stejně tak jako do existenčně – materiální oblasti a základních životních postojů. Tím silně určují náš život.

Původem, výše uvedených pocitů a symptomů, jsou často těžké události, osudové zvraty a rány pocházející z životů našich rodičů a prarodičů, které působí skrze nás a to nezávisle na tom, jestli jsme si jich vědomi nebo vůbec ne. Na nevědomé úrovni jsme s našimi předky svázáni rodovou vazbou, která obsahuje nejméně čtyři generace – a to jak s těmi o kterých hodně víme, tak i s těmi, o kterých toho víme jen velmi málo nebo skoro nic. V tomto smyslu je člověk vícegenerační bytostí.

 

Konstelace traumatu ( strom traumat v PDF ) se na rozdíl od rodinných konstelací nezaměřují pouze na řád, ale hlavně na traumata v daném rodinném systému a z těchto traumat pocházející rozštěpení v psyché jeho členů. Tato rozštěpení nelze jednoduše integrovat snahou o nalezení vnějšího řádu v rodinném systému. Nezapomeňme, že právě díky těmto vnitřním rozštěpením jednotlivých členů rodiny se daný rodinný systém nachází ve stavu permanentního „ne-řádu“ anebo i „pseudo-řádu“ .

Pokud příčina traumatu zůstane netknuta, tak lze s životními tématy, do kterých se následky traumatu plošně promítají pracovat dlouho a stále dokola. Může se jednat o témata jako „peníze“, „úspěch“, „láska“, „partnerské vztahy“, „vztahy k dětem“, „finanční i firemní záležitosti“ a v neposlední řadě i fyzické symptomy a nemoci. Zajisté se vždy dá i něco do pohybu, nicméně následky traumatu se budou v proměnující se podobě stále vynořovat z hlubší úrovně, která zůstala nepostihnuta.

Řád v rodinném systému se pozvolna začne přirozeně krystalizovat až přímou prací s traumaty.

Následky traumat se plošně promítají do všech oblastí života jedince. Trauma je tedy nutno v celé jeho komplexitě sledovat až k původu jeho vzniku, ať již biografickému nebo vícegeneračnímu, aby se jeho následky tj. disociace nebo zmrazení citů, emocí, vzteku, duševní ochromení, zmatení apod. uvolnily a odštěpené, vytěsněné části psyché se postupně integrovaly, spojily.

 

V psyché jedince se ukazují následující zákonitosti:

  • Porucha (psychické narušení) má přednost ( před vším, co není porucha)
  • Trauma je nejsilnější porucha
  • Trauma má prvořadou přednost.

Duše je schopna pochopit jen to, co je jí zrcadleno. Odštěpené části duše tj. ty, které byly vlivem traumatu vytěsněny do nevědomí, mohou být díky zrcadlení traumatizujících jevů v konstelaci integrovány do celistvosti, ve které se mohou znovu dát do pohybu ve službách života. Toto „znovu – uvedení“ do pohybu je esencí konstelační práce s traumaty.

 

Důležité informace ke konstelacím traumatu

Konstelace traumatu, které se na rozdíl od rodinných konstelací zvláště zaměřují na traumata v rodinném systému, přinášejí na povrch odštěpené části traumatizovaných pocitů, které jsou uloženy v nevědomí, odkud působí jako blokáda, která se promítá do všech oblastí v životě.

Tuto blokádu tedy nelze obejít – zcela naopak je nutné se s ní přímo konfrontovat, což je zpravidla vše ostatní než příjemné. Pocity bezradnosti, tíhy, ochromení nebo vzteku, které jsou vytěsněny, se musí dostat na povrch, aby došlo následně k jejich uvolnění. K tomu se někdy druží i přechodné fyzické ochromení. Tyto pocity mohou nějaký čas doznívat, přicházet a odcházet v nárazech a vlnách. Jinak to ani není možné.

To co odchází, se přechodně v nárazech zesílí. Jinak by to ani nemohlo odejít. Přitom je dobré si uvědomit, že kostelace tyto jevy nevytváří, nýbrž pouze jako určitý katalyzátor vynášejí na povrch to, co je již v člověku uloženo. Je důležité tedy projít tímto procesem do konce. K tomu je potřeba odvahy, motivace a zodpovědnosti ze strany klienta.

Když člověk chce jít do hloubky, jsou tyto jevy někdy nevyhnutelné. Jestliže někdo není ochoten „vystavit se“ po určitý čas těmto nepříjemným a někdy až bolestivým symptomům, bude pro něj lepší tento proces nepodstupovat.

Jde o záležitost vlastního rozhodnutí a osobní zodpovědnosti, kterým směrem se člověk vydá. Je dobré tedy vědět již dopředu, co ho může čekat. Na jedné straně je relativní „klid“, nehybnost a klouzání po povrchu. Na druhé straně pohled do hloubky, který může rozvířit všechny bolesti, které jsou tam uloženy, a následná pozvolná změna v dlouhodobém procesu.

První konstelace může odkrýt více témat, než je možné v jedné konstelaci zpracovat – z tohoto důvodu je někdy nutné připravit se na delší proces.

Vedoucí konstelací je zodpovědný za vynesení skrytých souvislostí z nevědomí klienta na světlo vědomí. Klient přebírá zodpovědnost za účinky konstelace ve svém životě a jejich integraci. To znamená, že přebírá i iniciativu za vyhledání další pomoci a pokračování v procesu, je - li tak třeba.

Konstelace traumatu:

  • Nabízí možnost poznat konstelační práci v uzavřeném okruhu skupiny, kde je dbáno na důvěrnost. Vše, co se v tomto okruhu stane, zde také zůstane.
  • Dále je také možné podílet se na konstelační práci aktivně tím, že se necháme vybrat jako zástupci do role některého z rodinných příslušníků jiných klientů. Účast v roli zástupce v jiných konstelacích přináší možnost procítit a prožít rozličné životní role a osudy.
  • Konstelace působí ve všech případech i když rozdílnou měrou.
  • Pro úspěšnou práci s konstelacemi je žádoucí začít se shromažďováním významných rodinných fakt a to až několik generací zpátky. Zejména se jedná o brzká nebo tragická úmrtí v rodině, sebevraždy, duševní a těžké nemoci, vydědění, závažné události z války, politické perzekuce, násilí, první osudové lásky, potraty, zvláštní osudy, významné události vlastního života jako průběh vlastního porodu apod.